جریان چی

هیچ مفهومی به عنوان جایگزینی برای انرژی چی وجود ندارد با وجود آنکه انرژی چی در همان جهتی که خون و عصب ها حرکت می کنند جریان دارد ولی به…

ادامه مطلب

انرژی چی

لغت چی را می توان به صورت نیروی حیات یا نیروی محرکه نامید. انرژی چی نیرویی است که باعث می شود اتفاقات به واسطه وجود آن رخ دهند و اساسی…

ادامه مطلب
Close Menu