پرانایام

زندگی ما با تنفس شروع شده و پایان می یابد. ما با تنفس آگاهانه می توانیم حرکت ظریف زندگی را در تمام سلولهای بدن احساس کنیم. تنفس رابط بین تمام سلولهای بدن ماست.
پرانایاما جزء لاینفک یوگا می باشد.
⚪️پرانا (prana) به معنی نیروی حیاتی است که در بدن به صورت تنفس آشکار می شود.
⚪️آیاما( ayam) عمل کنترل پرانا از طریق تنفس می باشد.
بنابراین پرانایاما علم تنفس موثر است

🔅اما تنفس موثر چیست؟
تنفس ثابت و بدون تلاش در زمان آرامش را تنفس موثر می گویند.تنفس موثر زمانی اتفاق می افتد که ما بتوانیم انبساط و انقباض دیواره شکمی را در حین نفس کشیدن احساس کنیم.
با تنفس موثر حرکت نیروی حیاتی را می توان کنترل کرد و چیتا یا اگاهی به طور خودکار ثبات می یابد که این هدف نهایی تمرینات یوگا می باشد.
پرانایاما پیوند بین ذهن و بدن است یعنی تنفس یک عمل فیزیکی است اما باعث شفافیت،ثبات و آرامش ذهن می شود.

رابطه بین آسانا و پرانایاما
🔴آسانا تمرینات و حرکات فیزیکی بدن است که ما را متوجه نحوه حرکت بدن می کند در حالی که ⚪️ پرانایاما علت این حرکت را به ما نشان می دهد.

در آشتانگا یوگا پرانایاما چهارمین مرحله قبل از یاما، نیاما و آسانا می باشد.
پرانایاما مانند یک سکوی پرتاب کمک می کند بعد از طی سه مرحله بعدی یعنی
🔅 پراتی هارا(پس کشیدن حواس)
🔅دهارانا(تمرکز)
🔅 دهیانا(مراقبه) فرد به سامادهی برسد.

اگر بدن فیزیکی را یک بطری پلاستیکی و پرانا را آب درون این بطری فرض کنیم درصورتی که بطری ثابت نباشد و تعادل نداشته باشد آب داخل بطری هم تکان خورده و از ثبات و تعادل خارج می شود. از این رو اگر بدن فیزیکی به واسطه آسانا ثبات و تعادل نداشته باشد پرانا یا نیروی حیات درون بدن هم از حالت تعادل خارج می شود. بنابراین انجام آسانا قبل از پرانایاما بسیار مهم است تا این ثبات و تعادل برقرار شود.

Close Menu