مانترای اوم

مانترای اوم _ اوم مانترايى بسیار آرامبخش و بعبارتى قوى ترين آنهاست. اوم (AUM) يك نواي خالص است: مانند صداي آبشار؛ آيا صداي آبشار معنايي دارد؟ ابدا. هيچ معناي ندارد. يك صدا وقتي واژه مي‌شود كه به آن معنايي وصل كنيم.يك صداي با معني، واژه يا كلمه مي‌شود و يك واژه‌ي بي معنا يك صدا است. نخستين چيزي كه بايد درك شود اين است: اوم (AUM) يك كلمه نيست، نوايي خالص است.

در هندوستان اوم (AUM) را با الفبا نمي‌نويسند. براي خودش يك نماد مخصوص دارد که اين نماد نشان مي‌دهد كه، سردرگم نشو و اوم (AUM) را همچون يك كلمه فرض نكن

واژه اوم از سه صدا و يك آنوسوار (Anuswar) تشكيل شده. آنوسوار صدايي بسيار ظريف است و نوعي زمزمه‌ي يكنواخت (Humming) را نشان مي‌دهد.

وقتي مي‌گويي (آ، او…)، آن (م) كه تكرار مي‌شود و ادامه پيدا مي‌كند و به ارتعاش ادامه مي‌دهد، آن همان آنوسوار است. آنوسوار فقط به معني نقطه است؛ آن نيز نشانگر چيزي است.
پس AUM از چهار چيز تشكيل شده:
سه چيز مرئي، A,M,U و چهارمي كه نامرئي است، (همان سايه‌ي آهنگين و زمزمه‌ي مرتعش كننده). اين چهار چيز نشانگر تمام عرفان و متافيزيك هند است،
🔅A :
نماينده‌ي يك حالت ذهن است ، وقتي كه بيدار هستي، آگاهي بيداري،
🔅U:
نماينده حالت خواب و رويا است: آگاهي رويا.
🔅M :
نماينده حالت خواب عميق و بدون رويا (Sushupti) است:
خوابي عميق و بي‌رويا.
اينها سه حالت ذهن انسان هستند و مراحل مختلف آگاهي انسان.

و آنوسوار، نقطه، آن همهمه و زمزمه كه به ارتعاش ادامه مي‌دهد نماينده‌ي حالت چهارم از آگاهي انسان است كه حالتي فراسويي دارد؛ حالتي كه تو نه خواب هستي و نه بيدار و نه رويا مي‌بيني؛ وقتي كه تو فقط شاهد هستي بر آنچه كه روي مي‌دهد.

Close Menu