مدیتیشن تنفس تعادل بخش مغز

 

1- راحت بنشینید.
مطمئن شوید كه پشت و گردنتان صاف و سرتان راست اما وانهاده است. سه بار تنفس كامل دم و بازدم عمیق انجام دهید.

2- دو انگشت نخست دست راست تان را بر روی سوراخ راست بینی خود قرار دهید
و به آرامی آن را فشار دهید.
از طریق سوراخ چپ بینی آهسته و طبیعی چند نفس بكشید، سپس نفس خود را تا سه شماره نگه دارید.

3- دو انگشت نخست دست راستتان را به سمت سوراخ چپ بینی حركت دهید و آن را ببندید
(در صورت تمایل، می توانید این كار را با انگشتان دست چپتان انجام دهید). از طریق سوراخ راست بینی آهسته و طبیعی چند نفس بكشید، سپس نفس خود را تا سه شماره نگه دارید.

4- از سوراخ راست بینی نفس بكشید.
نفس تان را تا شماره ی سه نگه دارید.
در حینی كه نفس تان را نگاه داشته اید، انگشتان دست تان را به روی سوراخ راست بینی انتقال دهید و نفس تان را بیرون دهید.
با این كار یك چرخه تنفسی كامل می شود .

5- این چرخه را شش بار آهسته و با ملایمت انجام دهید. سپس در عین آگاهی از تعادل انرژیها در بدنتان لحظاتی آرام بنشینید.

سپاسگزاری كنید.

Close Menu