فنگ شویی

فنگ‌ شویی چیست؟
فلسفه فنگ شویی عملی‌ست که سعی می‌کند بین فضاهای زندگی و محیط کار ما با عناصر طبیعت تعادل برقرار کند.
در فرهنگ آسیایی، این# فلسفه #تائو نامیده می‌شود که به معنای “راه” است. تائوئیسم راه طبیعت است و تمام اصول اساسی فنگ شویی منعکس‌کننده طبیعت هستند. نگاهی به اصول اساسی فنگ شویی بیندازید:
🔵موقعیت (command position)
🔵باگوا (bagua)
🔵 پنج عنصر اصلی (5 elements)

❓منظور از command position در فنگ شویی چیست؟

موقعیت فرماندهی! نقطه‌ای از اتاق است که از درِ اتاق دورترین فاصله را دارد و با آن در یک راستا نیست. بلکه در موقعیتی زاویه‌دار با در قرار دارد. این موقعیت جایی‌ست که می‌خواهید بیشتر وقت خود را هنگامی که در آن اتاق هستید آنجا سپری کنید. در حالت ایده آل، شما باید از این نقطه یک دید واضح به در داشته باشید.

Close Menu