جریان چی

هیچ مفهومی به عنوان جایگزینی برای انرژی چی وجود ندارد با وجود آنکه انرژی چی در همان جهتی که خون و عصب ها حرکت می کنند جریان دارد ولی به هیچ وجه با آنها یکی نیست.
انرژی همانند یک فشار در پشت پیام عصبی است و باعث می شود این پیام ها منتقل شده و باعث می شود قلب سریع تر کار کرده و خون بیشتری را ارسال کند.

این جریان انرژی چی از نیم تنه بالایی شروع شده و سپس به سمت دست ها جاری می شود از آنها بازگشته و سپس به سمت پاها می رود هر بار که این مسیر به نیم تنه بالایی باز می گردد از اندام های متفاوتی عبور می کند در نتیجه در طول یک دور و گردش کامل انرژی چی تمام قسمت های بدن را پوشش داده و از میان تمام اندام های داخلی عبور می کند.

Close Menu