تنفس‌اوجایی

تنفس‌اوجایی

تکنیک Ujjayi (اوجایی ) به عنوان “تنفس صدای اقیانوس” شناخته می شود این تمرین تنفسی تقریبا با تنگ کردن حنجره یا پشت گلو از طریق دم و بازدم از بینی، انجام می شود. برای شروع این تکنیک، دهان خود را بسته و سه نفس عمیق از طریق بینی بکشید . بعد از سومین بازدم، پشت گلو را به آرامی منقبض و تنگ کنید و به خاطر این انقباض، مقاومتی دربرابر جریان هوا به داخل و خارج از گلو ایجاد می شود. چند دفعه این کار را با دهان باز امتحان کنید تا مطمئن شوید که پشت گلو به اندازه کافی برای ایجاد کردن صدای اقیانوس ،منقبض شده است. سپس این تکنیک را با دهان بسته انجام دهید . یک نفس عمیق و آرام درحالیکه تا شماره پنج می شمارید ، از طریق بینی بکشید، و بازدم مشابه با همان زمان و شمارش تا پنج انجام داده و همین کار را ادامه دهید.
شما می توانید این تکنیک را به تنهایی یا در حین انجام آساناها، انجام دهید.
این تمرین به آرام کردن شما، تمرکز ذهن و تعادل سیستم اعصاب سمپاتیک ، پاراسمپاتیک کمک می کند

Close Menu