انرژی چی

لغت چی را می توان به صورت نیروی حیات یا نیروی محرکه نامید. انرژی چی نیرویی است که باعث می شود اتفاقات به واسطه وجود آن رخ دهند و اساسی ترین چیزی است که بوجود آمدن چیزهای دیگر مانند جاذبه، مغناطیس و دیگر نیروها را ممکن می کند.

نیروی چی به صورت مستقیم قابل مشاهده نبوده و مسیرهایی که انرژی چی در آنها جریان دارد در بدن فاقد ساختار آناتومیکی می باشند. به همین دلیل است که این نیرو از مسیر خود بیرون زده و به صورت زیگراکی در تمام بدن جریان پیدا می کند. این مسیرها که انرژی چی در آنها جریان پیدا می کند را #مریدین می نامند که چی درون این مسیرها با الگویی خاص و مشخص جریان پیدا می کند و در بدن به گردش می افتد

Close Menu