آگاهی بعد پنجم

تکامل با سرعتهای مختلف و به شیوه‌های گوناگون در قسمتهای مختلف جغرافیایی این کرۀ خاکی در حال توسعه است. یک سر نخ به شما بدهم: واژۀ Incan که به اقوام کهن اینکان اطلاق می‌شود، معنی اشخاص گمشده را می‌دهد. سر نخی دیگر: موجودی که به غول بیابانی (sasquatch) یا پاگنده (bigfoot) شهرت دارد بیش از آن چیزی است که اکثر مردم آن را نوعی مخلوق تفسیر می‌کنند. در ضمن واژۀ مخلوق (Creature) مصدر خلق کردن (Creat) را در خود دارد. چرا اندکی از وقتتان را صرف اندیشه در این مورد نمی‌کنید؟ پیشگویی و قولی برای فردایتان دارم: به زودی شیری (متولد با طالع برج اسد) قادر خواهد شد بسیاری از اسرار موجودات پاگنده را افشاء سازد و از روی آنها پرده بردارد. این ماجرا، واقعه‌ای است که با کشف کردن رمز ابولهول مصر از همان دوران کهن پیشگویی شده بود. منظورم موجود شیر-بشری است که مراقب هرم بزرگ مصر در جیزه است.

Close Menu